ПРИЙОМ СТАТЕЙ ДО ЖУРНАЛУ “ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ. Вип. 6” / CALL FOR PAPERS “NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. Vol. 6”.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський медієвістичний клуб


Оголошується прийом статей до шостого номеру фахового історичного журналу з медієвістики 

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск 6.

Notes of Lviv Medieval club. Volume 6. !ENGLISH VERSION IS BELOW!ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ (рус.) – СКАЧАТЬ!

УВАГА! ATTENTION! Дедлайн – 30 червня 2022 р.


ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ СТАТЕЙ

До збірника приймаються оригінальні проблемні статті, які не були опубліковані раніше. Тематика статей повинна торкатися епохи середньовіччя (V-XV ст.) або бути дотичною до неї.

Статті повинні мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; її актуальність; аналіз історіографії та джерельної бази; формулювання мети і завдань; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки; перспективи подальших розробок у даному напрямі.

Під час оформлення статті необхідно дотримуватись такого розташування її структурних елементів: УДК статті, назва статті; прізвище, ім’я та по батькові автора; навчальний заклад або інша установа, де навчається або працює автор; посада автора; електронна пошта.

Вкінці статті написати коротко про сферу наукових зацікавлень.

Резюме українською та англійською мовами (кожне не менше ніж 600 знаків з пробілами). Резюме починається з прізвища автора й назви статті, має містити інформацію про суть дослідження та отримані результати, а також ключові слова (3–7 слів). 


Редакційна колегія:

Овсінський Юрій – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка, головний редактор)

Файда Олег – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка, заступник головного редактора)

Войтович Леонтій – д-р іст. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Волощук Мирослав – д-р іст. наук, професор (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)

Голубко Віктор – д-р іст. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Гупало Віра – д-р іст. наук, професор (Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Шеломенцев-Терський Святослав – д-р іст. наук, професор (Національний Університет «Львівська Політехніка»)

Козловський Сергій – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Паршин Ілля – канд. іст. наук, доцент (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Гуменний Віктор – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Мартинюк Галина – канд. філолог. наук (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)

Димидюк Дмитро – магістр історії, аспірант (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Козак Соломія – магістр історії, аспірант (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Гришко Юлія – магістр історії, абсольвент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Рецензенти:

Даріуш Домбровський – проф. (Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі).

Семенюк Лариса Степанівна – канд. філол. наук, доцент (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)

jhdr


Вимоги до оформлення статті

До розгляду приймаються статті, написані українською, польською, білоруською, російською та англійською мовами у текстовому редакторі Microsoft Word (можливий друк іншими мовами)  Назва файлу складається з прізвища та ім’я автора латинськими літерами. Наприклад: Poroshenko_Pavlo.

Текст статті з примітками не повинен перевищувати 50 тис. знаків з пробілами.

Міжрядковий інтервал: півтора (1).

Шрифт: Times New Roman, кегль 10.

Абзац: відступ 0,5 

Формат лапок:« ».

Граматика. Текст статті має бути ретельно вичитаний на наявність граматичних помилок. При згадці в тексті статті особи перший раз необхідно подавати повністю його ім’я та прізвище (напр. Тарас Шевченко), а далі – ініціал та прізвище (напр. Т. Шевчкенко).

Зверніть увагу, що потрібно для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем, між датою (чи століттям) та буквою р., чи ст. та в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл Ctrl+Shift+Пробіл.

Між словами ставиться тільки один пробіл. Категорично неприпустимо використовувати пробіли як спосіб форматування тексту!

Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15]. Кілька робіт перераховуються через крапку з комою [1, c. 5; 2, p. 6]. Між елементами в дужках обов’язково мають бути пробіли. Не допускаються підрядкові посилання (хіба для певних зауважень чи приміток).

Вкінці статті подати Список використаних джерел та літератури (з повним бібліографічним описом), до якого належать позиції літератури та джерел, використані в тексті статті. Праці в Списку використаних джерел та літератури розміщуються в алфавітом порядку.Бібліографічний опис позицій

Списку використаних джерел та літератури

Зверніть увагу, що саме не прізвище автора, а назва його праці чи статті виділяється курсивом!

 1. Книга: Ініціал імені автора та прізвище, назва книги, місце і рік видання, том книги, загальна кількість сторінок. Приклади: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2011, 223 s.
  Е. Беляев, Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннем средневековье, Москва 1966, 343 с.
 1. Перекладена книга: Ініціал імені автора та прізвище, назва книги, пер. ініціал імені та прізвище перекладача, місце видання і рік видання, загальна кількість сторінок. Приклад: M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2013, 451 s.
  X. Кеннеди, Великие арабские завоевания, пер. Г. Соловьевой, Москва 2009, 442 с.
 1. Колективна праця за редакцією однієї людини: Назва книги, під ред. ініціал імені та прізвищередактора, місце і рік видання, загальна кількість сторінок. Приклад: Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013, 561 s.
  Історія Візантії. Вступ до візантиністики, за ред. С. Сорочана та Л. Войтовича, Львів 2011, 891 с.
 2. Cтаття (авторська) з колективної праці. Уривок джерела з хрестоматії чи книги: ініціал імені та прізвище автора, назва статті, [в:] назва колективної праці, під ред. ініціал імені та прізвище редактора, місце і рік видання, сторінки. Приклад: J. Wachowski, O performatywności sztuk performatywnych, [w:] Zwrotperformatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013, s. 25–31.
  Ахмед ибн–Яхья Белазури, Книга завоевания стран, [в:] Хрестоматия по истории Халифата, под. ред. Л. Надирадзе, Москва 1968, с. 42–63.
  Marwan II, [in:] The Encyclopedia of Islam, ed. C. Bosworth, Leiden 1989, vol. 6, s. 43–45.
 3. Стаття з наукового журналу чи збірника статей: ініціал імені та прізвище автора cтатті, назва статті, «Назва журналу» і рік видання, номер і том видання, сторінки. Приклад: L. Sosnowski, Koniec historii i początek sztuki, «Estetyka i Krytyka» 2013, nr 30 (3), s. 28–41.
  L. Glidden, A Note on Early Arabian Military Organization, «Journal of the American Oriental Society» 1936, vol. 56, no. 1, p. 74–81.
 4.  Електронний ресурс: ініціал імені та прізвище автора, назва праці, місце і рік видання. Режим доступу: електронна адреса Приклад: Д. Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала, пер. Г. Цулая, Тбилиси 1986. Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Gorgasal/frametext2.htm. 
  Nicolle, Yarmuk 636 AD. The Muslim Conquest of Syria, London 1994. Available at: http://www.vostlit.info/Texts

Просимо ознайомитись з найголовнішими правилами оформлення статті, щоб не допускати загальнопоширених помилок:

 • Пишемо слово століття завжди скорочено – ст. Так само і слово рік – р.  Роки – рр.
 • Якщо згадуєте якогось політичного діяча вперше – потрібно подати роки його правління.
 • Імена дослідників пишете повністю лише коли вперше про них згадуєте (Леонтій Войтович).  Далі – Л. Войтович.
 • По-батькові взагалі не потрібно писати.
 • Біля усіх джерел писати роки або століття їхнього написання в тексті (коли вперше згадуєте)
 • Не СПБ – а Санкт-Петербург
 • Не Л. – а Ленінград
 • Не М. – а Москва. Назви міст в списку літератури пишемо повністю. І навіть К. – Київ, так само пишемо повністю.
 • Кожне джерело зі списку літератури повинне мати редактора чи перекладача, а також потрібно вказувати загальну кількість сторінок книги.
 • Не забувайте ставити пробіли після крапки, тире, коми, дужок і т.д.
 • Розрізняйте дефіс і тире! (дефіс між словами (соціально-економічний), а тире – між століттями, роками та у списку літератури між сторінками.
 • Всі речення (в анотації та в тексті) пишемо у минулому часі та в пасиві. (використовувалися, протікало, воювали, досліджено, проаналізовано).
 • Не тисяч, а тис.

Для кращого розуміння того, як варто оформлювати статтю, рекомендуємо переглянути попередній номер збірника (вип. 2-4)

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №1.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №2.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №3.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №4.Статтю необхідно надіслати на e-mail: dymydyuk_da@ukr.net вказавши в полі тема “Записки Львівського медієвістичного клубу“.


УВАГА! ATTENTION! Дедлайн – 30 червня 2022 р.


Коротко про журнал

Вісник був заснований у 2016 р. за сприяння наукової організації молодих дослідників «Львівський медієвістичний клуб». Мета журналу – об’єднати людей, зацікавлених у вивченні медієвістики, створивши їм майданчик для реалізації наукових ідей та обміну думок.

Збірник покликаний не лише поглиблювати теоретичні знання про різноманітні аспекти середньовічної історії, але й сприяти популяризації медієвістичних досліджень серед науковців та широкого загалу. В своїх статтях дослідники з різних міст України та Білорусі прагнули розкрити соціальний, ментальний та ідеологічний контекст тих чи інших явищ, що робить цей збірник цікавим не тільки для істориків-науковців, а й для пересічної публіки.

Щиро сподіваємося, що за Вашим сприянням публікація «Записок Львівського медієвістичного клубу» стане доброю традицією з можливістю подальшого активного розвитку.Щиро дякуємо Ксенії Скшентувенській за такі чудові обкладинки!Ministry of Education and Science of Ukraine

Ivan Franko National University of Lviv

Lviv Medieval club


NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB

ЗАПИСКИ ЛЬВОВСКОГО МЕДИЕВИСТИЧЕСКОГО КЛУБА

NOTATKI LWOWSKIEGO KLUBU MEDIEWISTYCZNEGO

CALL FOR PAPERS. VOLUME 6


Requirements for articles

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ (рус.) – СКАЧАТЬ!

УВАГА! ATTENTION! The deadline is
June 30!!!The articles should correspond to medieval topic (V–XV c.).

Notes – through enclosed in square brackets. The serial number from the list of literature and a comma-separated page are pointed. For example [4, p. 57]. Several works are listed, separated by semicolons. The gaps should be presented between the elements in brackets.

Footnotes – only « »

The following arrangement of elements should be done in the paper:

 • the title of the article;
 • the full name of the author;
 • the university or other institution where the student or the author works;
 • the position, scientific degree of the author if available;
 • the contact phone numbers, mailing address, the sphere of interests;
 •  English and Polish summary (not less than 500 characters). The summary begins with the author’s name and the title of the paper and keywords (3-7 words);

If it possible, please write also a summary in Russian, Polish or Ukrainian.

Personal names (which were first mentioned in the text) are written in such form: Józef Piłsudski, and theninitial and last name (J. Piłsudski) with spaces between the initials and surname. It is strongly recommended not to avoid gaps between the initials and surname, and in other similar cases, and use non-breaking space Ctrl+Shift+Spacebar.

List of the references with the title «References» should be made at the end of the article.


SOME LIFEHACKS:

 • Please, do not write “XII century”. Only – XII c.
 • If you mention any historical source/chronicler, please write after it years or centuries of the source creation (e.g. Gall Anonim (XII c.) wrote that…)
 • Please do not forget to put spaces after dot., dash, comma, parenthesis, etc.

jhdr


EXAMPLES OF REFERENCES

 

 1. Book: Initial author’s name and surname, title of the book, place and year of publication, volume of the book, total number of pages

Example: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2011, 223 s.

Е. Беляев, Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннем средневековье, Москва 1966, 343 с.

 1. Translated book: Initial author’s name and surname, title of the book, the initials of the name and surname of the translator, the place of publication and the year of publication, the total number of pages.

Example: M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2013, 451 s.

Х. Кеннеди, Великие арабские завоевания, пер. Г. Соловьевой, Москва 2009, 442 с.

 1. Collective work edited by one person: Title of the book, ed. initials of the name and surname of the editor, place and year of publication, total number of pages.

Example: Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013, 561 s.

Історія Візантії. Вступ до візантиністики, за ред. С. Сорочана та Л. Войтовича, Львів 2011, 891 с.

 1. Article from collective work. An excerpt from the source of the textbook or book: the initials of the author’s name and surname, title of the article, [in:] the name of the collective work, ed. the initials of the name and surname of the editor, the place and year of publication, pages.

Example: J. Wachowski, O performatywności sztuk performatywnych, [w:] Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013, s. 25–31.

Ахмед ибн–Яхья Белазури, Книга завоевания стран, [в:] Хрестоматия по истории Халифата, под. ред. Л. Надирадзе, Москва 1968, с. 42–63.

Marwan II, [in:] The Encyclopedia of Islam, ed. C. Bosworth, Leiden 1989, vol. 6, s. 43–45.

 1. Article from a scientific journal or a collection of articles: the initials of the author’s name and surname, the title of the article, «Journal» and the year of publication, number and volume of the publication, pages.

Example: L. Sosnowski, Koniec historii i początek sztuki, «Estetyka i Krytyka» 2013, nr 30 (3), s. 28–41.

 1. Glidden, A Note on Early Arabian Military Organization, «Journal of the American Oriental Society» 1936, vol. 56, no. 1, p. 74–81.
 2. Electronic resource: the initials of the author’s name and surname, title of article, place and year of publication. Available at: email address

Example: Д. Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала, пер. Г. Цулая, Тбилиси 1986. Режим доступу:

http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Gorgasal/frametext2.htm

 1. Nicolle, Yarmuk 636 AD. The Muslim Conquest of Syria, London 1994. Available at: http://www.vostlit.info/Texts


Editorial board:

Ovsinskyi Yuriy – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv, Editor in Chief)

Faida Oleh – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv, Deputy Editor-in-Chief)

Voytovych Leontiy – D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Voloshchuk Myroslav – D.Sc., professor (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University of Ivano-Frankivsk)

Holubko Viktor– D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Hupalo Vira – D.Sc., professor (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Shelomentsev-Tersky Svyatoslav – D.Sc., professor (Lviv Polytechnic National University)

Kozlovskyi Serhiy – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv)

Parshyn Illia– PhD, docent (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Humennyi Viktor – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv)

Martynyuk Halyna– PhD (Lesya Ukrainka East European National University (Lutsk)

Dymydyuk Dmytro – MA in history, PhD student (Ivan Franko National University of Lviv)

Kozak Solomiya– MA in history, PhD student (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Hryshko Yuliya – MA in history (Ivan Franko National University of Lviv)

Reviewers:

Dariusz Dąbrowski – professor (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland).

Semenyuk Larysa – PhD, docent (Lesya Ukrainka East European National University (Lutsk)


Previous version of journal Notes of Lviv Medieval Club:

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №1.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №2.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №3.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №4.Please, send articles to e-mail: dymydyuk_da@ukr.netSHORTLY ABOUT JOURNAL

The journal includes articles devoted to political, socio-economic, military, cultural and religious aspects of the history of the Middle Ages. This publication is for scholars, professors, students and others who have an interest in history. The editorial board does not necessarily share the position expressed by the authors in the articles and is not responsible for the accuracy of the provided data and references.PREVIOUS NUMBERS OF JOURNAL


In case of any questions, please contact Dmytro Dymydyuk – Дмитро Димидюк

e-mail – dymydyuk_da@ukr.net

One Comment Add yours

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s