ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ. ВИП. №5 / NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOL. 5.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський медієвістичний клуб


NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOL. 5.

ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ. ВИПУСК №5


ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК/DOWNLOAD JOURNAL


jhdr


NB! English version is below

Перед вами п’ятий випуск збірника наукових статей “Записки Львівського медієвістичного клубу” (ЛМК), присвячений українському та європейському середньовіччю. Вісник був заснований у 2016 р. за сприяння наукової організації молодих дослідників «Львівський медієвістичний клуб». Цей вісник продовжує традиції електронного видання “Український медієвістичний журнал”, який став для багатьох молодих українських медієвістів чи не першим майданчиком для обміну думок та дискусій.

Збірник покликаний стати об’єднавчим центром для сучасних молодих українських медієвістів, сприяти не тільки діалогу та обміну інформацією між істориками, але й популяризації медієвістичних досліджень серед широкого загалу.

У цьому випуску збірника статті присвячені проблемам міжнародних відносин, військової та соціальної історії, що робить його цікавим не тільки для істориків-науковців, а й для пересічної публіки. Запрошуємо до вивченням зовсім “не темних” середніх віків, котрі залишили помітний слід у нашій свідомості та повсякденні.

Усі статті цього журналу будуть опубліковані на офіційному сайті товариства, де ви також можете ознайомитись із вимогами до публікації статей у нашому виданні – https://lvivmedievalclub.wordpress.com

Редакція збірника


CALL FOR PAPERS!!!

Ми оголошуємо про збір статей до шостого номеру фахового історичного видання  “Записки Львівського медієвістичного клубу”.  Статті приймаємо до 30 червня 2022 р.  Всю детальнішу інформацію можна найти за ПОКЛИКАННЯМ 

Notes of Lviv Medieval Club is now accepting articles and book reviews for our 6th Volume (2022). All details you can find here LINK


ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК/DOWNLOAD JOURNAL

jhdr

Щиро дякуємо Ксенії Скшентувенській та Юлії Гришко за таку чудову обкладинку!


Записки Львівського медієвістичного клубу, гол. ред. Ю. Овсінський, Львів 2021, Вип. 5, 207 с.


Редакційна колегія:

Овсінський Юрій – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка, головний редактор)

Файда Олег – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка, заступник головного редактора)

Войтович Леонтій – д-р іст. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Волощук Мирослав – д-р іст. наук, професор (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)

Голубко Віктор – д-р іст. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Гупало Віра – д-р іст. наук, професор (Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Шеломенцев-Терський Святослав – д-р іст. наук, професор (Національний Університет «Львівська Політехніка»)

Козловський Сергій – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Паршин Ілля – канд. іст. наук, доцент (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Гуменний Віктор – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Мартинюк Галина – канд. філолог. наук (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)

Димидюк Дмитро – магістр історії, аспірант (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Козак Соломія – магістр історії, аспірант (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Гришко Юлія – магістр історії, абсольвент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Рецензенти:

Даріуш Домбровський – доктор габілітований, проф. (Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі).

Семенюк Лариса Степанівна – канд. філол. наук, доцент (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА 

 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 

Володимир ЛАГОДИЧ. Етногенез аварів протягом IV–VІI ст. та походження етноніму «awar» 

Едуард МАКАРЕНКО. Саксоно-ободритська війна 955 р. в контексті німецько-слов’янських конфліктів у Полаб’ї Х ст.

Марія МИГАЛЕВИЧ. Від Завихвоста до Спіша: галицька спадщина в політиці Андрія ІІ Хрестоносця та Лєшка І Білого (1205–1214 рр.) 

Тарас ІГНАТОВ. Золота Орда та держава Романовичів: васалітет та незалежність 

Соломія КОЗАК. Русь в контексті чесько-польських відносин періоду Люксембурґів (ХІV ст.) 

 

ВІЙСЬКОВА СПРАВА

 

Юлія СВИЩ. Символічне та сакральне значення європейського середньовічного меча

Микола КОЗАК. Знахідка шестопера з Поділля 

Андрій ЧАЛИЙ. «Несметна рать?»: про чисельність османського війська XIV–XVІІ ст.

Ярослав БАШТЕВИЧ. Облога Львова 1648 року 

 

СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ

 

Юлія ГРИШКО. Особливості формування цін на хлібобулочні вироби у пізньосередньовічному та ранньомодерному Львові 

Вадим ЧЕПІЖЕНКО. «Скруп проти Гросвенора»: казус геральдичної суперечки 

Богдан ХАРАБАРУК. Сприйняття феномену гумору у середньовіччі. Соціальний контекст сміху 

 

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІЄВІСТИКИ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 


Ministry of Education and Science of Ukraine

Ivan Franko National University of Lviv

Lviv Medieval club

NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOL. 5.

Editorial board:

Ovsinskyi Yuriy – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv, Editor in Chief)

Faida Oleh – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv, Deputy Editor-in-Chief)

Voytovych Leontiy – D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Voloshchuk Myroslav – D.Sc., professor (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University of Ivano-Frankivsk)

Holubko Viktor– D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Hupalo Vira – D.Sc., professor (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Shelomentsev-Tersky Svyatoslav – D.Sc., professor (Lviv Polytechnic National University)

Kozlovskyi Serhiy – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv)

Parshyn Illia– PhD, docent (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Humennyi Viktor – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv)

Martynyuk Halyna– PhD (Lesya Ukrainka East European National University (Lutsk)

Dymydyuk Dmytro – MA in history, PhD student (Ivan Franko National University of Lviv)

Kozak Solomiya– MA in history, PhD student (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Hryshko Yuliya – MA in history (Ivan Franko National University of Lviv)

Reviewers:

Dariusz Dąbrowski – D.Sc., professor (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland).

Semenyuk LarysaPhD, docent (Lesya Ukrainka East European National University (Lutsk)


The journal includes articles devoted to political, socio-economic, military and cultural aspects of the history of the Middle Ages. This publication is for scholars, professors, students and others who have interest in history.

The editioral board does not necessarily share the position expressed by the authors in the articles, and is not responsible for the accuracy of the provided data and references.

All electronic versions of the articles of this herald will be published on the official website – https://lvivmedievalclub.wordpress.com


Notes of Lviv Medieval club, ed. Y. Ovsinskyi, Lviv 2021, Vol. 5, 207 p.


CONTENTS

 

FOREWORD 

 

INTERNATIONAL RELATIONS

 

Volodymyr LAGODYCH. Ethnogenesis of avars during IV–VII c. and origin of the ethnonym «awar» 

Eduard MAKARENKO. The saxon-obodritian war of 955 in the context of german-slavic conflicts in Polabia in X c. 

Mariia MYHALEVYCH. From Zavyhvost to Spiš: the Galician heritage in the politics of Andrew II the Crusader and Leszek I White (1205–1214) 

Taras IHNATOV. The Golden Horde and the Romanovich state: vassality and independence 

Solomiia KOZAK. Rus’ in the context of czech-polish relations of the Luxembourg period (XIV c.) 

MILITARY HISTORY

 

Yuliia SVYSHCH. Symbolic and sacred significance of the european medieval sword 

Mykola KOZAK. Finding a mace with high flanges from Podillya

Andrii CHALYI. «Countless hordes?»: on the military quantity of the Ottoman army in the XIV–XVІІ c. 

Yaroslav BASHTEVYCH. The siege of Lviv in 1648

SOCIAL HISTORY

Yuliya HRYSHKO. Features of selling prices on bread in Late Medieval and Early Modern Lviv 

Vadym CHEPIZHENKO. «Scrope vs Grosvenor»: heraldic law of arms cases

Bogdan KHARABARUK. Perception of the phenomenon of Medieval humor. Social context of laughter

NEWS OF MEDIEVAL STUDIES 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS


ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК/DOWNLOAD JOURNAL


jhdr
jhdr

ПОПЕРЕДНІ ЗБІРНИКИ

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №1.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №2.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №3.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №4.


Із зауваженнями, пропозиціямии чи запитаннями прошу звертатись до – Дмитро Димидюк

e-mail – dymydyuk_da@ukr.net


Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s