ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ. ВИП. №4 / NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOL. 4.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський медієвістичний клуб


NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOL. 4.

ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ. ВИПУСК №4


NB! English version is below

Перед вами четвертий випуск збірника наукових статей “Записки Львівського медієвістичного клубу” (ЛМК), присвячений українському та європейському середньовіччю. Вісник був заснований у 2016 р. за сприяння наукової організації молодих дослідників «Львівський медієвістичний клуб». Цей вісник продовжує традиції електронного видання “Український медієвістичний журнал”, який став для багатьох молодих українських медієвістів чи не першим майданчиком для обміну думок та дискусій.

Збірник покликаний стати об’єднавчим центром для сучасних молодих українських медієвістів, сприяти не тільки діалогу та обміну інформацією між істориками, але й популяризації медієвістичних досліджень серед широкого загалу.

У цьому випуску збірника статті присвячені проблемам міжнародних відносин, культурної, військової та соціальної історії, що робить його цікавим не тільки для істориків-науковців, а й для пересічної публіки.

Запрошуємо до вивченням зовсім “не темних” середніх віків, котрі залишили помітний слід у нашій свідомості та повсякденні. Щиро сподіваємося, що завдяки Вашому сприянню збірник «Записки Львівського медієвістичного клубу» стане еталоном якості досліджень та переросте в провідне медієвістичне видання України та Європи загалом.

Усі статті цього журналу будуть опубліковані на офіційному сайті товариства, де ви також можете ознайомитись із вимогами до публікації статей у нашому виданніhttps://lvivmedievalclub.wordpress.com

Редакція збірника


CALL FOR PAPERS!!!

Ми оголошуємо про збір статей до п’ятого номеру фахового історичного видання  “Записки Львівського медієвістичного клубу”.  Статті приймаємо до 30 червня 2020 р.  Всю детальнішу інформацію можна найти за ПОКЛИКАННЯМ 

Notes of Lviv Medieval Club is now accepting articles and book reviews for our 5th Volume (2020). All details you can find here LINK


ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК/DOWNLOAD JOURNAL

Щиро дякуємо Ксенії Скшентувенській за таку чудову обкладинку!


Записки Львівського медієвістичного клубу, гол. ред. Ю. Овсінський, Львів 2019, Вип. 4, 112 с.

Редакційна колегія:

Овсінський Юрій – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка, головний редактор)

Файда Олег – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка, заступник головного редактора)

Войтович Леонтій – д-р іст. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Волощук Мирослав – д-р іст. наук, професор (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)

Голубко Віктор – д-р іст. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Гупало Віра – д-р іст. наук, професор (Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Шеломенцев-Терський Святослав – д-р іст. наук, професор (Національний Університет «Львівська Політехніка»)

Козловський Сергій – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Паршин Ілля – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Мартинюк Галина – здобувач (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)

Димидюк Дмитро – аспірант ІІІ року навчання (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Козак Соломія – аспірант ІІ року навчання (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Гришко Юлія – магістр історії, абсольвент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Рецензенти:

Даріуш Домбровський – доктор габілітований, проф. (Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі).

Семенюк Лариса Степанівна – канд. філол. наук, доцент (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Соломія КОЗАК. Як обернути програний похід на перемогу? Чеська політика Данила Романовича крізь призму ординської загрози та взаємозв’язків з Римом

Ярослав БАШТЕВИЧ. Галицька Русь у другій половині XIV–XV ст.: зародження антагонізму етносів

Галина МАРТИНЮК. Засоби емоційності в барокових ляментах 

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Ольга СТАСЮК. Трактування жінки В «Декреті» Ґраціана через призму римського права 

Володимир ЧОРНОБРИВЕЦЬ. Руські міщани Вроцлава у другій половині ХІІІ – ХІV століттях: спроба просопографічного нарису 

Роман МАРТИНЧУК. Король Владислав III Варненчик: спроба історичного портрета 

Микола КОЗАК. До теми бойових мистецтв середньовічної Європи

Андрій ЧАЛИЙ. Чому османи не полювали на відьом ? (до питання про демономанію на території Османської імперії XV-XVIІ століть) 

 

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІЄВІСТИКИ

 ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 


Ministry of Education and Science of Ukraine

Ivan Franko National University of Lviv

Lviv Medieval club

NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOL. 4.

Editorial board:

Ovsinskyi Yuriy – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv, Editor in Chief)

Faida Oleh – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv, Deputy Editor-in-Chief)

Voytovych Leontiy – D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Voloshchuk Myroslav – D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Holubko Viktor–  D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Hupalo Vira – D.Sc., professor (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Shelomentsev-Tersky Svyatoslav – D.Sc., professor (Lviv Polytechnic National University)

Kozlovskyi Serhiy– PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv)

Parshyn Illia– PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv)

Dymydyuk Dmytro – PhD student (Ivan Franko National University of Lviv)

Kozak Solomiya– PhD student (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Martynyuk Halyna– PhD student (Lesya Ukrainka East European National University (Lutsk)

Hryshko Yuliya – MA in history (Ivan Franko National University of Lviv)

Reviewers:

Dariusz Dąbrowski – D.Sc., professor (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland).

Semenyuk LarysaPhD, docent (Lesya Ukrainka East European National University (Lutsk)


The journal includes articles devoted to political, socio-economic, military, cultural and religious aspects of the history of the Middle Ages. This publication is for scholars, professors, students and others who have interest in history.

All electronic versions of the articles of this herald will be published on the official website – https://lvivmedievalclub.wordpress.com

The editioral board does not necessarily share the position expressed by the authors in the articles, and is not responsible for the accuracy of the provided data and references.


Notes of Lviv Medieval club, ed. Y. Ovsinskyi, Lviv 2019, Vol. 4, 112 p.


CONTENTS

FOREWORD 

HISTORY OF UKRAINE

Solomiia KOZAK. How to make a losing campaign a win? Czech politic of Danylo Romanovych through the prism of the Horde danger and relationship with Rome 

Yaroslav BASHTEVYCH. Galician Rus in the late middle ages: the emergence of antagonism of ethnic groups 

Halyna MARTYNYUK. The means of emotionality in Baroque laments 

WORLD HISTORY

Olha STASIUK. the perception of woman in Decretum Gratiani through the tradition of Roman law 

Volodymyr CHORNOBRYVETS. Wroclaw’s burghers from Rus’ in the second part of XIIIth century – XIVth century: an attempt of prosopographical essay 

Roman MARTYNCHUK. King Vladislav III Varnenchik: attempt of historical portrait 

Mykola KOZAK. On the topic of the martial arts of Medieval Europe 

Andrii CHALYI. Why didn`t Ottomans hunt for witches? To the problem of absence of witchhunting in the Ottoman Empire in XV-XVIІ centuries 

 

NEWS OF UKRAINIAN MEDIEVAL STUDIES

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК/DOWNLOAD JOURNAL


ПОПЕРЕДНІ ЗБІРНИКИ

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №1.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №2.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №3.


Із зауваженнями, пропозиціямии чи запитаннями прошу звертатись до – Дмитро Димидюк

e-mail – dymydyuk_da@ukr.net

2 Comments Add yours

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s