Оголошується прийом статей до першого в Україні фахового історичного журналу з медієвістики “Проблематика Столітньої війни”

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський медієвістичний клуб


Оголошується прийом статей до першого в Україні фахового історичного журналу з медієвістики “Проблематика Столітньої війни”


REQUIREMENTS FOR ARRANGING ARTICLES (eng.) – DOWNLOAD!

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ (рус.) – СКАЧАТЬ!


ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ СТАТЕЙ

До збірника приймаються оригінальні проблемні статті, які не були опубліковані раніше. Тематика статей повинна торкатися тематики Столітньої війни.

Статті повинні мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; її актуальність; аналіз історіографії та джерельної бази; формулювання мети і завдань; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки; перспективи подальших розробок у даному напрямі.

Під час оформлення статті необхідно дотримуватись такого розташування її структурних елементівУДК статті, назва статті; прізвище, ім’я та по батькові автора; навчальний заклад або інша установа, де навчається або працює автор; посада автора; електронна пошта.

Вкінці статті написати коротко про сферу наукових зацікавлень.

Резюме українською, російською та англійською мовами (кожне не менше ніж 600 знаків з пробілами). Резюме починається з прізвища автора й назви статті, має містити інформацію про суть дослідження та отримані результати, а також ключові слова (3–7 слів). 

УВАГА!!! Термін приймання статей до 15 травня!!!


Редакційна колегія:

Овсінський Юрій – канд. іст. наук, доцент (ЛНУ ім. І. Франка, головний редактор)

Файда Олег – канд. іст. наук, доцент (ЛНУ ім. І. Франка, заступник головного редактора)

Войтович Леонтій – д-р іст. наук, професор (ЛНУ ім. І. Франка)

Волощук Мирослав – д-р іст. наук, професор (ПНУ ім. В. Стефаника)

Голубко Віктор – д-р іст. наук, професор (ЛНУ ім. І. Франка)

Гупало Віра – д-р іст. наук, професор (ІУ ім. І. Крип’якевича НАН України)

Шеломянців-Терський Святослав – д-р іст. наук, професор (НУ «Львівська Політехніка»)

Козловський Сергій – канд. іст. наук, доцент (ЛНУ ім. І. Франка)

Паршин Ілля – канд. іст. наук, доцент (ЛНУ ім. І. Франка)

Димидюк Дмитро – аспірант І року навчання (ЛНУ ім. І. Франка)

Мартинюк Галина – аспірант ІІІ року навчання (СНУ ім. Лесі Українки)

Рапко Соломія – аспірант І року навчання (ІУ ім. І. Крип’якевича НАН України)

Гіщинська Ірина – магістр історії (ЛНУ ім. І. Франка)

Лінкова Вероніка – студентка ІІІ курсу (ЛНУ ім. І. Франка)

Федорос Іванна – студентка ІІ курсу (ЛНУ ім. І. Франка)

Ярославська Ярослава – студентка ІІ курсу (ЛНУ ім. І. Франка)

Рецензенти:

Даріуш Домбровський – проф. d-r hab. (Університет ім. Казимира Великого, (Польща).

Семенюк Лариса Степанівна – канд. філол. наук, доцент (СНУ ім. Лесі Українки)


Вимоги до оформлення статті

До розгляду приймаються статті, написані українською, польською, білоруською, російською та англійською мовами у текстовому редакторі Microsoft Word (можливий друк іншими мовами!)  Назва файлу складається з прізвища та ім’яавтора латинськими літерами. Наприклад: Poroshenko_Pavlo.

Текст статті з примітками не повинен перевищувати 50 тис. знаків з пробілами.

Міжрядковий інтервал: півтора (1,5).

Шрифт: Times New Roman, кегль 14.

Формат лапок:« ».

Граматика. Текст статті має бути ретельно вичитаний на наявність граматичних помилок. При згадці в тексті статті особи перший раз необхідно подавати повністю його ім’я та прізвище (напр. Тарас Шевченко), а далі – ініціал та прізвище (напр. Т. Шевчкенко).

Зверніть увагу, що потрібно для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем, між датою (чи століттям) та буквою р., чи ст. та в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл Ctrl+Shift+Пробіл.

Між словами ставиться тільки один пробіл. Категорично неприпустимо використовувати пробіли як спосіб форматування тексту!

Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15]. Кілька робіт перераховуються через крапку з комою [1, c. 5; 2, p. 6]. Між елементами в дужках обов’язково мають бути пробіли. Не допускаються підрядкові посилання (хіба для певних зауважень чи приміток).

Вкінці статті подати Список використаних джерел та літератури (з повним бібліографічним описом), до якого належать позиції літератури та джерел, використані в тексті статті. Праці в Списку використаних джерел та літератури розміщуються в алфавітом порядку.


Бібліографічний опис позицій

 

Списку використаних джерел

Зверніть увагу, що саме не прівзище автора, а назва його праці чи статті виділяється курсивом!

 1. Книга: Ініціал імені автора та прізвище, назва книги, місце і рік видання, том книги, загальна кількість сторінок. Приклади: W. Tatarkiewicz,Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2011, 223 s.Е. Беляев, Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннем средневековье, Москва 1966, 343 с.
 1. Перекладена книга: Ініціал імені автора та прізвище, назва книги, пер. ініціал імені та прізвище перекладача, місце видання і рік видання, загальна кількість сторінок. Приклад: M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2013, 451 s.Х. Кеннеди, Великие арабские завоевания, пер. Г. Соловьевой, Москва 2009, 442 с.
 1. Колективна праця за редакцією однієї людини: Назва книги, під ред. ініціал імені та прізвищередактора, місце і рік видання, загальна кількість сторінок.ПрикладZwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013, 561 s.Історія Візантії. Вступ довізантиністики, за ред. С. Сорочана та Л. Войтовича, Львів 2011, 891 с.
 1. Cтаття (авторська) з колективної праці. Уривок джерела з хрестоматії чи книгиініціал імені та прізвищеавтора, назва статті, [в:] назва колективної праці, під ред. ініціал імені та прізвище редактора, місце і рік видання, сторінки.Приклад: J. Wachowski, O performatywności sztuk performatywnych, [w:]Zwrotperformatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013, s. 25–31.Ахмед ибн–Яхья Белазури, Книга завоевания стран, [в:]Хрестоматия по истории Халифата, под. ред. Л. Надирадзе, Москва 1968, с. 42–63.

  Marwan II, [in:] The Encyclopedia of Islam, ed. C. Bosworth, Leiden 1989, vol. 6, s. 43–45.

 2. Стаття з наукового журналу чи збірника статейініціал імені та прізвище автора cтаттіназва статті, «Назва журналу» і рік видання, номер і том видання, сторінки.Приклад: L. Sosnowski,Koniec historii i początek sztuki, «Estetyka i Krytyka» 2013, nr 30 (3), s. 28–41.Glidden, A Note on Early Arabian Military Organization, «Journal of the American Oriental Society» 1936, vol. 56, no. 1, p. 74–81.7. Електронний ресурс:ініціал імені та прізвище автора, назва праці, місце і рік видання. Режим доступу: електронна адреса

   

  Приклад: Д. Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала, пер. Г. Цулая, Тбилиси 1986. Режим доступу:http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Gorgasal/frametext2.htm

  Nicolle, Yarmuk 636 AD. The Muslim Conquest of Syria, London 1994. Available at: http://www.vostlit.info/Texts

УВАГА!!!В покликаннях ТІЛЬКИ назви праць потрібно виділяти КУРСИВОМ!


Просимо ознайомитись з найголовнішими правилами оформлення статті, щоб не допускати загальнопоширених помилок:

 • Пишемо слово століття завжди скорочено – ст. Так само і слово рік – р.  Роки – рр.
 • Якщо згадуєте якогось політичного діяча вперше – потрібно подати роки його правління/
 • Імена дослідників пишете повністю лише коли вперше про них згадуєте (Леонтій Войтович).  Далі – Л. Войтович.
 • По-батькові взагалі не потрібно писати.
 • Біля усіх джерел писати роки або століття їхнього написання в тексті (коли вперше згадуєте)
 • Не СПБ – а Санкт-Петербург
 • Не Л. – а Ленінград
 • Не М. – а Москва. Назви міст в списку літератури пишемо повністю. І навіть К. – Київ, так само пишемо повністю.
 • Кожне джерело зі списку літератури повинне мати редактора чи перекладача, а також потрібно вказувати загальну кількість сторінок книги.
 • Не забувайте ставити пробіли після крапки, тире, коми, дужок і т.д.
 • Розрізняйте дефіс і тире! (дефіс між словами (соціально-економічний), а тире – між століттями, роками та у списку літератури між сторінками.
 • Всі речення ( в анотації та в тексті) пишемо у минулому часі та в пасиві. (використовувалися, протікало, воювали, досліджено, проаналізовано).
 • Не тисяч, а тис.

Для кращого розуміння того, як варто оформлювати статтю, рекомендуємо переглянути попередній номер збірника

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №2.


Статтю необхідно надіслати (до 15 травня 2019 р.на e-mail: dymydyuk_da@ukr.net вказавши в полі тема “Столітня війна”


Вартість друку 1 сторінки, в якої 14 шрифт  та інтервал 1.5 (2 тис. символів) складає 30 гривень. Кошти потрібно перераховувати лише після отримання підтверджувального листа на вашу пошту та реквізитів для оплати. Стаття буде проходити рецензування та поетапне (ретельне) редагування 4 різних редакторів. При потребі, стаття буде відправлена на доопрацювання. 


ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ (укр.) – СКАЧАТИ!


Із зауваженнями, пропозиціямии чи запитаннями прошу звертатись до – Дмитро Димидюк

Дмитро Копилов

e-mail – dymydyuk_da@ukr.net

Facebook –

Львівський медієвістичний клуб

 

 

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s