ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ. ВИПУСК №3. NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOLUME 3.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський медієвістичний клуб


NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOL. 3.

ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ. ВИПУСК №3

 


NB! English version is below

Перед вами третій випуск збірника наукових статей “Записки Львівського медієвістичного клубу” (ЛМК), присвячений українському та європейському середньовіччю. Вісник був заснований у 2016 р. за сприяння наукової організації молодих дослідників «Львівський медієвістичний клуб». Цей вісник є продовжувачем традицій електронного видання “Український медієвістичний журнал”, який став для багатьох молодих українських медієвістів чи не першим майданчиком для обміну думок та дискусій.

Збірник покликаний стати об’єднавчим центром української медієвістики, сприяти не тільки діалогу та обміну інформацією між істориками, але й популяризації медієвістичних досліджень серед широкого загалу.

У цьому випуску статті присвячені проблемам міжнародних відносин, військової та соціальної історії, а також українському сходознавству, що робить цей збірник цікавим не тільки для істориків-науковців, а й для пересічної публіки.

Запрошуємо до вивченням зовсім “не темних” середніх віків, котрі залишили помітний слід у нашій свідомості та повсякденні. Щиро сподіваємося, що завдяки Вашому сприянню збірник «Записки Львівського медієвістичного клубу» стане еталоном якості досліджень та переросте в провідне медієвістичне видання України та Європи в цілому.


CALL FOR PAPERS!!!

Ми оголошуємо про збір статей до четвертого номеру фахового історичного видання  “Записки Львівського медієвістичного клубу”.  Статті приймаємо до 30 квітня 2018 р.  Всю детальнішу інформацію можна найти за ПОКЛИКАННЯМ 

Notes of Lviv Medieval Club is now accepting articles and book reviews for our 4th Volume (2019). All details you can find here LINK


ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК/DOWNLOAD JOURNAL

Щиро дякуємо Ксенії Скшентувенській за таку чудову обкладинку!


Записки Львівського медієвістичного клубу / гол. ред. Ю. Овсінський. – Львів, 2018. – Вип. 3. – 143 с.

 

Редакційна колегія:

Овсінський Юрій – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка, головний редактор)

Файда Олег – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка, заступник головного редактора)

Войтович Леонтій – д-р іст. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Волощук Мирослав – д-р іст. наук, професор (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)

Голубко Віктор – д-р іст. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Гупало Віра – д-р іст. наук, професор (Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Шеломенцев-Терський Святослав – д-р іст. наук, професор (Національний Університет «Львівська Політехніка»)

Козловський Сергій – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Паршин Ілля – канд. іст. наук, доцент (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Димидюк Дмитро – аспірант ІІ року навчання (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Козак Соломія – аспірант ІІ року навчання (Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів)

Мартинюк Галина – здобувач (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)

Рецензенти:

Даріуш Домбровський – проф. (Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі).

Семенюк Лариса Степанівна – канд. філол. наук, доцент (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ

 1. Юлія БОРЗУН. Вільне кохання, аскетизм і шлюб в епоху Високого Середньовіччя очима жінки: на матеріалі листів Елоїзи до Абеляра
 2. Остап ЛАГОЙДА. Соціальні зрушення в Англії ХІІІ ст.: від Великої Хартії Вольностей до утворення парламенту (1215–1265)
 3. Лідія МАЗУРЧАК. Законник Стефана Душана як джерело сербського середньовічного права
 4. Анна РУДНІЧУК. Внутрішні конфлікти в містах Німеччини XIV–XV ст. та їхні наслідки

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

 1. Дмитро ДИМИДЮК. Причини проведення військових реформ Марваном ІІ (744–750)
 2. Сильвия МАРШАЛЕК. Austrhálfa и Austrvegr ‒ Русь как элемент восточной части мира средневековых скандинавов
 3. Діана БУГАЙ. Історичний портрет Рагнара Лодброка: джерелознавчий аспект
 4. Микола КОЗАК. Останній бій Святослава Ігоровича
 5. Крістіан СКРИПКАРУ. Воєнні походи болгарського царя Самуїла на терени Західних Балкан у 997–1014 рр.
 6. Ольга БАБІЙ. Візантійсько–печенізькі війни 1053–1072 рр. в рецепції Іоанна Скіліци та Михаїла Аталіата
 7. Соломія КОЗАК. Від конфронтації до союзу: актуальні питання русько-чеських відносин в умовах війни за австрійську спадщину (1246–1278)
 8. Дмитро УДАЛОВ. Генеза свідчень про падіння Константинополя 1453 р. в наративних джерелах Великого князівства Московського (друга половина XV – початок XVI ст.)

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

 1. Михайло ГАУХМАН. Проект зводу арабських відомостей з історії Русі Вольфа Бейліса і Віктора Крюкова: історія проекту, моделі досліджень та актуальність для сучасності 

НОВИНИ ВІЙСЬКОВОЇ ІСТОРІЇ 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 


Ministry of Education and Science of Ukraine

Ivan Franko National University of Lviv

Lviv Medieval club

NOTES OF LVIV MEDIEVAL CLUB. VOL. 3.

Editorial board:

Ovsinskyi Yuriy – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv, Editor in Chief)

Faida Oleh – PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv, Deputy Editor-in-Chief)

Voytovych Leontiy – D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Voloshchuk Myroslav – D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Holubko Viktor–  D.Sc., professor (Ivan Franko National University of Lviv)

Hupalo Vira – D.Sc., professor (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv)

Shelomentsev-Tersky Svyatoslav – D.Sc., professor (Lviv Polytechnic National University)

Kozlovskyi Serhiy– PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv)

Parshyn Illia– PhD, docent (Ivan Franko National University of Lviv)

Dymydyuk Dmytro – PhD student (Ivan Franko National University of Lviv)

Kozak Solomiya– PhD student (Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ivan Franko National University of Lviv)

Martynyuk Halyna– PhD student (Lesya Ukrainka East European National University (Lutsk)

Reviewers:

Dariusz Dąbrowski – professor (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland).

Semenyuk LarysaPhD, docent (Lesya Ukrainka East European National University (Lutsk)

Notes of Lviv Medieval club, ed. Y. Ovsinskyi, Lviv 2018, Vol. 3, 143 p.

The journal includes articles devoted to political, socio-economic, military, cultural and religious aspects of the history of the Middle Ages. This publication is for scholars, professors, students and others who have interest in history. The editioral board does not necessarily share the position expressed by the authors in the articles, and is not responsible for the accuracy of the provided data and references.


CONTENTS

FOREWORD 

HUMANITIES STUDIES

 1. Yuliia BORZUN. Free love, asceticism and marriage in the era of the High Middle Ages through the eyes of a woman: on the material of Eloise’s letters to Abelar
 2. Ostap LAGOYDA. Social changes in England in the XIII century: from Magna Carta to the creation of Parliament (1215–1265)
 3. Lidiya MAZURCHAK. “Dušan’s Code” as the source of the Serbian Medieval law
 4. Anna RUDNICHUK. Internal conflicts in German cities XIV–XV c. and their consequences

INTERNATIONAL RELATIONS AND MILITARY HISTORY

 1. Dmytro DYMYDYUK. The reasons of the military reforms of Marwan II (744–750)
 2. Sylwia MARSZALEK. Austrhálfa и Austrvegr ‒ Rus’ as an element of the eastern part of the world of the medieval Scandinavians
 3. Diana BUHAI. Historical portrait of Ragnar Lodbok: Source criticism study
 4. Mykola KOZAK. The last battle of Sviatoslav I Igorevich
 5. Christian SKRYPKARU. Military campaigns of the Bulgarian king Samuel on the territory of the Western Balkans in 997–1014
 6. Olga BABIY. The Byzantine-Pechenegs wars 1053–1072 in perception John Skylitzes and Michael Attaleiates
 7. Solomiya KOZAK. From the confrontation to the union: actual issues of Rus` and Czech relations in the context of the war for the legacy of Babenbergs (1246–1278)
 8. Dmytro UDALOV. The genesis of the records on the fall of Constantinople in 1453 in the narrative sources of Grand Duchy of Moscow (second half of the XV – beginning of the XVI cc.)

HISTOROGRAPHY AND SOURCE STUDIES

 1. Mykhaylo GAUKHMAN. The project of Arabic dates’ collection on Rus’ history by Volf Beilis and Viktor Kriukov: history of project, models of researches and actuality for contemporary

NEWS OF MILITARY HISTORY

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК/DOWNLOAD JOURNAL

ТРІШКИ ІСТОРІЇ.

ПЕРШИЙ, ДРУГИЙ і ТРЕТІЙ ЗБІРНИКИ


ПОПЕРЕДНІ ЗБІРНИКИ

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №1.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №2.

Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск №3.


Із зауваженнями, пропозиціямии чи запитаннями прошу звертатись до – Дмитро Димидюк

e-mail – dymydyuk_da@ukr.net

Facebook –

Львівський медієвістичний клуб

ISHA-Lviv

One Comment Add yours

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s