ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО МІЖНАРОДНУ ДИСКУСІЮ НА ТЕМУ:«НАУКОВІ ЗАСАДИ ОБ’ЄКТИВНОСТІ І СУБ’ЄКТНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжнародний центр громадянської політології


ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

Шановні науковці!

Шановні науково-педагогічні працівники!

Шановні громадські та державні діячі!

Шановні небайдужі  громадяни!


У сучасній зарубіжній та українській науковій літературі питанню природи і сутності громадянського суспільства як соціального явища приділяється досить велика увага. Разом із тим спостерігається методологічна невизначеність, нечіткість і навіть суперечність у тлумаченні базових засадничих положень. Особливо це  стосується проблем людини і її свободи в облаштуванні і забезпеченні свого буття як в матеріальному, так і в духовному світі.

Дійсність (реальність), яка здійснюється навколо активності певної сукупності людей за участю розуму, і особливо сприйняття світу, складається у вигляді дискурсу дії (П. Рікер). Іншими словами, громадянське суспільство є одним із найскладніших природних феноменів, який існує через людину «як початок дії», як розгортання її свободи через стосунки і взаємини з іншою людиною, як комунікація та зв’язок з історичним минулим; через людину як продуцента і носія самої свободи та вироблених матеріальних і духовних цінностей. Людина створює саму себе і свою дійсність (М. Адлер).

Виходячи із вищенаведеного, пропонуємо провести міжнародну дискусію на тему:«НАУКОВІ  ЗАСАДИ  ОБ’ЄКТИВНОСТІ  І  СУБ’ЄКТНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА». Дискусія відбудеться у формі наукової конференції 24-25 квітня 2017 року.

Роботу конференції планується організувати за наступними панелями:

І. Історико-правовий дискурс

 • Природа громадянського суспільства
 • Природні свободи і рівності. Індивідуальна свобода.
 • Формування станової підлеглості й підданства.
 • Зародження громадянської свободи і громадянських прав як об’єктивний процес.
 • Конституювання ідеї первинності людського (суб’єктності людини) в історичному процесі.
 • Визрівання громадянських і громадських чеснот через участь у спільних справах (асоціації, об’єднання) та протистояння тиранії, деспотизму, монархії, абсолютизму, авторитаризму, тоталітаризму тощо.
 • Становлення суверенітету людини та народного суверенітету: від ідеї до реального втілення.
 • Подвійний статус громадянина.
 • Суспільний договір як установа громадянського суспільства.
 • Громадянське суспільство як союз вільних індивідуальностей, особистостей і громадян з людськими якостями.

ІІ. Концептуально-парадигмальний вимір

 • Базові історично-культурні та парадигмальні традиції: італійська, німецька, англо-американська.
 • Базові концептуальні підходи: індивідуально-особистісний, корпоративно-груповий і індивідуально-груповий.
 • Вихідні поняття і категорії: громадянин, громадяни, громада, громадянство, громадянськість, громадянський стан, громадянська позиція, громадянська думка, громадянське суспільство –® правова держава.  …….
 • Соціально-політична концепція:
 • Політико-правова концепція:
 • Класична (некласична) концепція:
 • Логічно-соціокультурна концепція:

ІІІ. Праксеологічний вимір

 • Громадянське суспільство як найвища самоорганізуюча система, її характер та співвідношення з політичною системою.
 • Об’єктно-суб’єктні складові громадянського суспільства, його структура та державно-суспільні межі.
 • Громадянська самоорганізація і децентралізація та деконцентрація.
 • Характеристики громадянського суспільства: громадянська залученість, громадянська участь, політична рівність, солідарність, довіра, терпимість, толерантність, ненасильство, асоціація тощо.
 • Конституційно-правові принципи громадянського суспільства.
 • Політико-правові умови розвитку громадянського суспільства.
 • Морально-етичні засади громадянського суспільства.

      Форми участі у роботі конференції: очна та заочна.

До початку роботи конференції заплановано опублікувати збірник тез доповідей учасників конференції. Заявки на участь у конференції із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактні дані, форму участі) і тези доповіді надсилати до 11 квітня 2017 року на електронну адресу: melnyk1996ethnology@gmail.com.

Обсяг тез – від 2 до 5 сторінок у форматі doc. (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий  інтервал 1,5). Посилання на джерела подаються після тексту згідно правил бібліографічного опису.  Індекси посилань у тексті у квадратних дужках (напр.: [15, с. 32] тощо).

Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат,  власних  імен, географічних  назв, посилань на джерела  тощо. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

За підсумками конференції планується публікація статей у науковому журналі «Аннали юридичної історії». Про можливість опублікувати статтю буде повідомлено окремо.

Оргвнесок за участь у конференції складає 50 гривень (для докторів і кандидатів наук) і 30 гривень (для аспірантів). Організаційний внесок покриває видання збірника тез, підготовку роздаткових матеріалів.

Організаційний внесок передбачений виключно для очних учасників. Заочні учасники зможуть отримати лише електронну версію збірника тез доповідей в день проведення конференції.

Конференція відбудеться в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

      Контактна особа – В. М. Мельник, melnyk1996ethnology@gmail.com.Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Международный центр гражданской политологии


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые ученые! Уважаемые научно-педагогические работники! Уважаемые общественные и государственные деятели! Уважаемые неравнодушные граждане!


В современной зарубежной и украинской научной литературе вопросу о  природе и сущности гражданского общества как социального явления уделяется достаточно большое внимание. Вместе с этим наблюдается методологическая неопределенность, нечеткость и даже противоречие в толковании базовых положений. Особенно это касается проблем человека и его свободы в обустройстве и обеспечении своего бытия как в материальном, так и в духовном мире.

Для нас важно обосновать правовую и политическую непрерывность в развитии гражданского общества, понимаемого как идеальный концепт или стремление к идеальному общественному равновесию.

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем провести международную дискуссию на тему: «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЪЕКТИВНОСТИ И СУБЪЕКТНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА». Дискуссия состоится в форме научной конференции 24-25 апреля 2017 года.

Работу конференции планируется организовать по следующим панелям:

ПАНЕЛЬ 1: Историко-правовой дискурс

-Природа гражданского общества

– Природные свободы и равенства. Индивидуальная свобода.

– Формирование сословной подчиненности и подданства.

– Зарождение гражданской свободы и гражданских прав как объективный процесс.

– Конституирование идеи первичности человеческого (субъектности человека) в историческом процессе.

– Созревание гражданских и общественных добродетелей через участие в общих делах (ассоциациях, объединениях) и через противостояние тирании, деспотизму, монархии, абсолютизму авторитаризму, тоталитаризму и т. д.

– Становление суверенитета человека и народного суверенитета: от идеи до реального воплощения.

– Двойной статус гражданина.

– Общественный договор как учреждение гражданского общества.

– Гражданское общество как союз свободных индивидуальностей, личностей и граждан с человеческими качествами.

ПАНЕЛЬ 2: Концептуально-парадигмальное измерение

– Базовые историко-культурные и парадигмальные традиции: итальянская, немецкая, англо-саксонская.

– Базовые концептуальные подходы: индивидуально-личностный, корпоративно-групповой и индивидуально-групповой.

– Исходные понятия и категории: гражданин, граждане, общество, гражданство, гражданственность, гражданское состояние, гражданская позиция, гражданское мнение, гражданское общество, правовое государство. 

– Социально-политическая концепция.

– Политико-правовая концепция.

– Классическая (неклассическая) концепция.

– Логично-социокультурная концепция.

ПАНЕЛЬ 3: Праксеологическое измерение

– Гражданское общество как высшая самоорганизующаяся система, ее характер и соотношение с политической системой.

– Объектно-субъектные составляющие гражданского общества, его структура и государственно-общественные пределы.

– Гражданская самоорганизация, децентрализация и деконцентрация.

– Характеристики гражданского общества: гражданская вовлеченность, гражданское участие, политическое равенство, солидарность, доверие, терпимость, толерантность, ненасилие, ассоциациативность и т. д.

– Конституционно-правовые принципы гражданского общества.

– Политико-правовые условия развития гражданского общества.

– Морально-этические основы гражданского общества.

      Формы участия в работе конференции: очная и заочная.      

До начала работы конференции планируется опубликовать сборник тезисов докладов участников конференции. Заявки на участие в конференции с указанием темы доклада, сведений об авторе (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность и место работы, контактные данные, форма участия) и тезисы доклада присылать до 11 апреля 2017 года на электронный адрес: melnyk1996ethnology@gmail.com.      

Объем тезисов – от 2 до 5 страниц в формате doc. (Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5). Ссылки на источники подаются после текста согласно правилам библиографического описания. Индексы ссылок в тексте в квадратных скобках (напр .: [15, с. 32] и т.д.).      

Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, собственных имен, географических названий, ссылок на источники. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.      

 По итогам конференции планируется публикация статей в научном журнале «Анналы юридической истории». О порядке публикации в журнале будет сообщено отдельно.

Оргвзнос за участие в конференции составляет 50 гривен (для докторов и кандидатов наук) и 30 гривен (для аспирантов). Организационный взнос покрывает издание сборника тезисов, подготовку раздаточных материалов. Оргвзнос предусмотрен исключительно для очных участников конференции. Заочные участники смогут получить лишь электронную версию сборника тезисов в день проведения мероприятия.

Конференция состоится в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по адресу: 01601, г. Киев, ул. Владимирская, 60.      

      Контактное лицо – В. М. Мельник, melnyk1996ethnology@gmail.com.


Із зауваженнями, пропозиціямии чи запитаннями просимо звертатись до – Владислав Кіорсак

e-mail – Vlad.kiorsak@gmail.com

Редактор – Ірина Гіщинська

А також, за цими посиланнями:
Vkontakte 
Львівський медієвістичний клуб
Бібліотека товариства

Facebook –
Vlad Kiorsak
Львівський медієвістичний клуб

 

 

Advertisements

One Comment Add yours

 1. Димидюк Дмитро коментує:

  Скопійовано на aera vulgaris.

  Подобається

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s